Advertisement

Đại học Takushoku

Đại học Takushoku
Hãy upload logo cuả trường nếu bạn có!
Tên
chính thức
拓殖大学
Takushoku University
Tên gọi tắt Takudai (拓大)
Phân loại Trường tư
Website www.takushoku-u.ac.jp


Giới thiệu

Điều kiện học tập

Điều kiện sinh hoạt

Cộng đồng sinh viên Việt Nam tại trường

Thủ tục đăng ký

Học Bổng

Hình ảnh

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.